Deklaracja dostępności

Centrum Archiwistyki Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.osa.cas.org.pl/ .


  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


  • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności serwisu.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Dane kontaktowe:Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo:


  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:


  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .


Dostępność architektoniczna


Lokalizacja biura Centrum Archiwistyki Społecznej


Siedziba Centrum Archiwistyki Społecznej znajduje się na 7 piętrze biurowca przy ul. Tadeusza Rejtana 17 lok. 25/26/27.


Komunikacja publiczna


Do Centrum Archiwistyki Społecznej można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najlepiej dojechać osobiście, ponieważ przed budynkiem znajduje się parking z miejscem wydzielonym dla osób ze szczególnymi potrzebami (wymagane jest wcześniejsze zarezerwowanie miejsca postojowego).


W odległości ok. 400m na ulicy Rakowieckiej znajduję się przystanek autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego “Rakowiecka 03”, który obsługuje linie autobusowe: 119, 130, 167, 168 (stan na 25.08.2020). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.


Dostępność wejścia do budynku


Do siedziby Centrum Archiwistyki Społecznej prowadzi jedno wejście, które jest przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Drzwi nie są sterowane automatycznie, ale na parterze znajduje się recepcja dla całego budynku z osobą, która zawsze pomoże w otwarciu drzwi wejściowych. Lada recepcji nie jest obniżona.


Na ścianie, po lewej stronie od wejścia głównego, jest przycisk, za pomocą którego można wezwać osobę, która pomoże wejść do budynku.


W budynku po lewej stronie za recepcją znajdują się 2 windy, które są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi do windy mają 90cm szerokości. Windy są wyposażone w barierki i lustra.


Na parterze przy windach znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku. Drzwi wejściowe do toalety mają 95cm szerokości.


rosimy, aby osoba ze szczególnymi potrzebami, która planuje odwiedzić Centrum Archiwistyki Społecznej, zgłosiła przed umówioną wizytą, że potrzebuje asysty pod nr telefonu 22 294 11 00.


Centrum Archiwistyki Społecznej nie dysponuje pętlą indukcyjną.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.